LiškaVložil: Ron Gordon | Upravit článek | 19.02.2018 20:23 | zobrazeno: 3937

Ing. Miloš Kádner: Liška.
Kdo lišku zná pouze z nadháňky v rovině, kde jako nejlepší úlovek zdobí výřad několika tuctů zajíců, a proto rozechvěje srdce šťastného lovce, ten mnoho o lišce neví. Kdo poznal lišku v zimě při kladení želez, zná ji jen jako svého nepřítele, jehož hubení je dovoleno. Neboť její špatné vlastnosti, padající v této době hlavně do očí, vzbuzují málo přátelství. Jestliže potom zde nebo onde visí některá za běh v železech a cení zuby, když se jí blíží ten, který ji přelstil, není to správnou příležitostí, miti z tohoto zvířete ideální radost, a pravodatný lovec si jistě pospíší, aby dlouhá muka zajaté ukončil. Na žádný pád však nenaučíme se při tom poznali zvláštnosti lišky a zejména to, co ji zdobí jako zvěř. Kdo však zná lišku jako sportovník z umělé nory. tohoto jedovatého, napolo zaraženého tvora, který všechno původní a vlastní jako vyrostlý zajatec byl odložil, ten netuší, jaký rozdíl je mezi liškou ochočenou a liškou v jejím lesním domově, má-li tu vhodné okolí. Ale kolik z nás, ruku na srdce, dali si na čas pozo rovali rodinu liščí, a sice v krajině, která je pro lišku jako stvořená. Mnohý by z toho měl radost a díval by se napříště na lišku docela jinýma očima. Bohužel stalo se v našich prostředních lesích takové okolí už vzáčným. Ale kdo má к tomu revír, pozoruj lišku nejen se sta noviska myslivce, nýbrž i jako přítel přírody a zvířat, neboť toto obé nelze oddělili. A z tohoto stanoviska musíme vystoupili pro lišku se šetřením v obmezené míře a v našich domácích lesích musíme ji ušetřili alespoň jedu. Nikde není silnějšího plemene srnčí zvěře a lepších zajíců, než kde liška dělá pořádek mezi slabochy. Už z této příčiny má liška právo na život. Ale i okolnost, když se při nadháňce objeví liška v leči, mluví pro ni, neboť není jen přáním lovců, aby lišku v leči skolili, nýbrž už to je nejvyšším požitkem , že se vůbec může počítali s objevením se lišky. V každé takové nadháňce je víc napjetí a pozornosti. Mnohý šedobradý lovec mi přisvědčí a mnohý no váček, jehož přání během krátké lovecké dráhy dosud vyplněno nebylo a ve volné přírodě lišky dosud neviděl, bude miti ústa plná slin. A nyní tam, kam se liška dobře hodí a je ještě dost takových zákoutí, kde je liška ještě dosti hojná. Jednou mi někdo řekl, tam že se musí držeti ostrý jezevčík nebo foxteriér a musí pilně vy kopávali. Ale z toho bude sotva co, protože se někdy nemůže kopali, a psa, kte rého máme rádi, nepošleme do nory, protože se někdy nevrátí už na světlo denní, ježto se často jedná o hlu boké skalní nory. Ale právě takový revír je nejkrásnější, neboť má : původnost, kame ní, skály a lišky. Ale vedle toho také silné a zdravé ple meno srnčí zvěře. Že se tu liška cítí do ma, je podmíněno už povahou krajiny, neboť revír takový je prostoupen malými údo lími ústícími do luk a polí, v lesích jsou skály a kame nité stráně s četnými rokle mi a štěrbinami, houštiny a liška tu tedy má hojnost úkrytů. Zde věží mezi mla dými smrčky skalní balvany, porostlé mechem a obepnuté ostružiním a šípkem, od skal natých rozsedlin táhnou se do hloubky chodby, že se diviti musíme, jak do nich liška vjede, a ještě více, jak z nich vyjede. Krásného obrazu posky tuje liška, když za rosného jitra těsně přimknutá к šedé skále čáruje z potulky к své noře, která leží mezi kořeny starého smrku mezi skalními balvany. Velké zábavy po skytuje pozorování liščat, jak si před vchodem hrají a se pe rou a za stálého kvikotu honí se kolem balvanu. A jestliže některé je shozeno svým sou rozencem se svahu dolů do měkkého mechu, vyběhne opět jako veverka hbitě vzhůru, a hra začne znovu. Dovedeš-li takto, čekali, a jestliže se tvůj pes naučil býti klidným, může se ti po- štěstiti, že některý z těch malých tvorečků, důvěřivý v tomto málo navštěvovaném oddílu, přibatolí se ti až к nohám, nebo starý lišák bude na deset kroků kolem tebe čárovati a často přál jsem si miti v ruce místo ručnice fotografický přístroj. Jestliže se jindy neslyšně šouláš starým porostem a zřídíš si vysoký posed tam, kde stoják vybíhá v smrkovou mlazinu, spatříš tu někdy starého lišáka stočeného do kotouče a vyhřívajícího se na slunci na plochém kamenu. Veselé jest, spatříš-li na jiné šoulačce, jak mezi balvany plení liška hnízdo vos, předními běhy opatrně hnízdo ob naží, a pak, nestarajíc se o rojící se vosy, začne mlaskali. Směšným bylo, když jsem mezi ostružiním spatřil červenou skvrnu, kterou jsem teprve obzorkou rozpoznal jako lišku. Byla ve zvláštním postavení. Odkryla vosí hnízdo, však bylo hluboko, neboť liška vězela celou hlavou v zemi a jakkoli se namáhala a předními běhy se opírala, zadkem těla občas volně ve vzduchu visela, zatím co její oháňka mrskala vzduch. Jakou rozkoší je pozorovali lišku v leči, kde může uplatnili svou lest a přetvářku, když má možnost skrýbi se! Objeví se jako stín, přiběhne na lovce, lovec spatří ji na dostřel brokový, a pojednou zmizí jako rtuť, aniž se ví kam, jakoby se v zem propadla. A přes všechno zklamání těší mne takto liška nejvíce. Tu se jí naučíme znáti ve všech jejích zvláštnostech, v jejích hbitých pohybech, které co do krásy v ničem nezadají pohybům srnce. To všecko vyváží pro mne všechnu škodlivost. Podívejme se na parůžky ze starých dob. Sotva ten krát bývalo méně lišek než teď, a přece jsme s těmi ny nějšími parůžky v prostředních revírech špatně na tom, třebaže v některých revírech stala se liška vzácností. Když jí přiznávám právo na život, jsem také trochu sobecký, neboť děkuji jí za mnohé lovecké požitky, jichž mi na hradili nemůže koroptev ani zajíc, bažant ani jiná užit ková zvěř. Ptejme se starého lesního na zapadlé lesovně, čím by mu byla dlouhá zima bez nadháňky na lišku. Kdyby se lišce mělo jednou dostali cti, které se dnes dostává mnohému zástupci naší prořídlé zvířeny, totiž, že také jí bude svíce života zhasnuta odstřelem nejvíce nabízejícího, bude u nás přece jen možno skolili mnohou lišku mezi ostružiním a balvany. Neboť tam liška není к vyhubení, i kdyby přišel někdo se zlým přáním v srdci; vždyť liška přečkala i zlé roky poslední s nesmyslně vy sokými cenami její kožešiny.


Komentáře:


Vkládat příspěvky mohou pouze přihlášení uživatelé. Taky se mohlo stát, že Vám byl zamezen přístup pravděpodobně z důvodů porušení pravidel slušeného vyjadřování v příspěvcích. Přihlásit se....