Neslyšná střelba MaximovaVložil: Ron Gordon | Upravit článek | 24.01.2019 22:26 | zobrazeno: 3346

V loňském ročníku „Loveckého Obzoru“ v 6. sešitě dotekl jsem se v článku o myslivosti pravdě podobných poruch, jež by zavedením neslyšné střelby Maximovy, zejména ve spojení s noc- toskopem v ochraně myslivosti mohly nastati, upozorniv mimochodem na okolnost tu i v č. 35. „Háje“. Ač myšlenka ta letmo snad již každému myslivci se na manula, přece na veřejnost nepřivedena nikde к platnosti, ba až na četné výjimky věnováno jí i v odborném tisku dosud málo pozornosti, pokud ovšem jednotlivec z pří stupných mu pramenů soudili může. Se zájmem tudíž četli jsme zajisté po dlouhé době zase zmínku o věci té z péra čilého pozorovatele v „Háji“ č. 50. Souhlasíme ovšem plně s náhledy tam uvedenými a kromě toho svitla i jakás jiskra naděje ze sdělení tam učiněného, kde nám referováno, že tlumítko Maximovo jest pro veřejný prodej zakázáno — zatím již v Americe. Stane-li se tak i jinde, mohlo by se konečně státi tak i u nás, ne sice z ohledu na myslivost, to do káže se sotva, avšak z ohledů na veřejnou bezpečnost. Ač není tedy naděje, že bychom zaujetím odmítavého stanoviska docílili positivního výsledku vůči této novotě, bylo by přece prospěšné věnovali věci té pozornost a vzbudili zájem pro výměnu náhledů, neboť není výloučena možnost, že výsledek upokojil by nás i bez intervence úřední. Třeba nalezne se někdo, jenž dovede nám naznačili záruky v budoucnosti pro ochranu myslivosti v tomto směru, že bychom tu klidně mohli hleděli na volný průchod pokroku. Tak nejnověji na př. ze zajímavého referátu B. Brandejsa v čís. 4. „Loveckého Obzoru“ se dovídáme, že zatím výstřel úplně utlumili podařilo se vlastně jen při střelbě do vzduchu, nebo v rovinách, kde střelou rozvířeným vlnám vzduchovým nestaví se žádná pevná překážka v cestu. V lese, v horách atd. zamezí se tedy pravděpodobně jen výbuch na konci hlavně, však vlny vzduchové, rozraženy prudkým pohybem střely, vyvolají tu nárazem na pevné hmoty zvuk výstřelu podobný, jenž pak ovšem slyšitelným může býti i z jiné strany, než z které bylo vystřeleno. Zjev ten jeví se nám přirozeným, sledujeme-li příklad jeho v přírodě samé. Tu shoduje se s theorií rachotu hromu. I zde blesk s pomyslnou rychlostí vrstvy vzdušné rozrývající stlačí před sebou vzduch, jenž pak rychle uvolněn naráží v mocných vlnách na vůkolní překážky, oblaky a zemi, za ohlušujícího třesku. Protitlak smrštěného vzduchu jest tu tak mocný, že vyšine náhle i jiskru elektrickou z jejího původního směru, čímž vysvětluje se klikatost blesku. Že střela od svého směru se neodchyluje, je asi podmíněno rozdílnými vlastnostmi fysickými blesku a střely a i různou vehemencí rychlostí a velikostí zasažené plochy vzduchové. Dle tohoto pozorování by tedy rozšíření tlumiče ještě vlastně ani nebylo otázkou aktuelní. Když přes to již nyní budeme se snažiti zjednali si jasno o možnosti té, napadne snad zatím někomu, jak by se neblahé účinky dokonalého tlumiče daly v myslivosti paralysovat. Přesvědčením mnohých z nás zatím ovšem jest, že utlumení výstřelu pokrok v myslivosti by neznamenalo. Z psychologie naopak známo, že hluk střelby rozjařuje mysl a úsečný, bystrý její zvuk zdravě bouří mysliveckou krev. To zná každý z vlastní zkušenosti z honů a mnozí též se o tom přesvědčiti mohli i za okolností méně pří jemných. Znají to i ze srážek s ozbrojenými škůdci lovu, kdy pocítili ve své blízkosti šelest perutí anděla smrti, pocit to, jenž sevře hruď a pálí v hrdle a kdy první zvuk výstřelu vymanil je z jařma sklíčenosti té. Kdo viděli z blízka pytlákovu zbraň z oné perspektivy, kdy jeví se nám v pozdvižených pažích promítnuta proti jeho zlobou zkřivené tváři, jen jako ležatá osmička, z jejíchž kruhů zejí jícny hlavní, nad nimiž trčí napjatá kladívka, ti a jiní, jež prodělali křest ohněm a olovem v různých jeho varietách, jistě dosvědčí, jak hluk střelby působí tu mocně na vzpružení energie, vlévaje novou odvahu v strnulé tepny. Ztlumením výstřelu umlkla by na vždy i ozvěna střelby v horách, skalách a údolích, tak milá hudba mnohému jemně sladěnému sluchu lovcovu. Utlumením výstřelu bude palba z ručnic podobna starodávné střelbě z kuší, ovšem s pokrokem kolika století v konstrukci i v účinku. Sluší také ještě vyčkati, zdali při tiché palbě účinek obrny nervů (shok) u zvěře bude týž, jako při prudkém výbuchu. Klesne-li nápi zvěř v ohni i když nejsou zasažena přímo střediska nervů, máme to asi z větší části tomuto rychlému ochrnutí z leknutí co děkovati. Zvěř již štvaná nebo raněná bývá, zvláště větší druhy, na ránu nepoměrně tvrdší, než zvěř zdravá, z nenadání střelená, poněvadž v prvním případě jest asi na nebezpečí již připravena. Jestli tedy snad i výbuch na tuto obrnu nervů silně spolupůsobil, postrádali bychom brzy jeho účinků v honbě. Nepohodlnou může hlučná střelba býti chorým, nebo zase střelcům rekordním, pálícím za sebou ran do set. To jsou však v našich domácích poměrech jen výjimky, jež s pojmem myslivosti ani vždy srovnati nelze. — Uvedené námitky proti silencru jsou ve svém sou hrnu však tak slabé povahy, že neodolaly by síle, s jakou mnozí lidé ženou se za každou novotou, dávajíce se ve své ješitnosti rádi ozářiti prvními paprsky glorioly nové vymoženosti, bez ohledu zdali zájmy jiných tím ohrozí. Konečně i my sami mohli bychom klidně hleděti na nový tento vynález, kde by se nám nehodil, mohli bychom prostě sejmouti jej s hlavně. Dokonce i v ochranné službě mohl by někdy konati dobré služby, ovšem v rukou našich — však bude-li dostupný nám, bude přístupným i nepřátelům myslivosti a zde jest pak kořen všeho zla pro nás. Ve spojení s noctoskopem mohli by nepovolaní lovci němou střelbou vylovili rozsáhlé revíry, zejména za temných nocí v srnčí říji na pískání, pak říjící jeleny, bažanty na hřadě a konečně příležitostně každou jinou zvěř za každé vhodné doby, aniž by zprvu ochranný personál o tom měl potuchy. Avšak i pro veřejnou bezpečnost mělo by tlumítko valné zhoršení v zápětí a lupiči i lidé jim podobné úrovně byli by jistě prvními, jež by prakticky silencer předvedli širší veřejnosti, ano zákeřné stlumení výstřelu pro jich specielní účely přímo ideálně se hodí.


Komentáře:


Vkládat příspěvky mohou pouze přihlášení uživatelé. Taky se mohlo stát, že Vám byl zamezen přístup pravděpodobně z důvodů porušení pravidel slušeného vyjadřování v příspěvcích. Přihlásit se....


Autor: Václav Sládek | 25.01.2019 11:49
Tak jsem si tu knihovnu rozklik je to paráda.

Autor: Ron Gordon | 25.01.2019 11:08
Fesoji, že jsi to Ty tak ti dám kontakt :
http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/search/?q=Loveck%C3%BD%20obzor:%20illustrovan%C3%BD%20z%C3%A1bavn%C4%9B-pou%C4%8Dn%C3%BD%20%C4%8Dasopis%20pro%20myslivce,%20st%C5%99elce,%20kynology,%20ryb%C3%A1%C5%99e%20a%20p%C5%99%C3%A1tele%20p%C5%99%C3%ADrody%20z%20%C4%8Cech,%20Moravy%20a%20Slezska
Přesně Ti neuvedu z kterého čísla to je , ale mám za to že je to z roku 1910. Myslím, že až se do té knihovny dostaneš, budeš mít na nějaký čas o zábavu postaráno. Příjemnou pohodu při pátrání v myšlenkách naších předků. RG

Autor: Fesoj | 25.01.2019 06:49
Zajímavé a poučné ! Jen bych pro upřesnění prosil o přesný zdroj, autora a datum původního otištění !